MainMenu

x

OPŠTA PRAVILA WEB PORTALA "ČIK PRESTANI"

 

1.NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA
Koncern Bambi a.d., Đure Đakovića bb, 12000 Požarevac, Srbija, PIB:100436827, matični broj: 07162936, (u daljem tekstu "Organizator").

2. USLOVI UČESTVOVANJA
Po ulasku na veb stranicu korisnik mora popuniti formular sa svojim podacima. Nakon toga, učesnik pristupa svom nalogu na portalu. Tada može da kreira sadržaje i objavljuje ih u okviru samog portala.

3. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA
Učesnici daju saglasnost da se njihovi lični podaci mogu koristiti u svrhu dodeljivanja web naloga.    
Učesnici imaju pravo na obaveštenje o obradi podataka, pravo da od organizatora zahtevaju kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i da izvrše uvid u obrađivane podatke.
Učesnici imaju pravo da od organizatora zahtevaju ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Organizator ne snosi odgovornost za greške u podacima, kao ni za prijem podataka dostavljenih od strane učesnika.
Podacima o ličnosti koje korisnici ostavljaju će pored Organizatora imati pristup i Preduzeće za integralne marketing komunikacije Communis doo, Beograd kao obrađivač podataka u svemu u skladu sa članom 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

4. PRAVA I OBAVEZE
Učesnik koji učestvuje u web portal prihvata prava i obaveze utvrđene ovim Pravilima.

 

ORGANIZATOR

Šta mislite – da li šperploča može da preživi svemir?

Da li jezgro Zemlje postaje deblje?

Da li je čovek sposoban da regeneriše delove tela nakon povrede?

Šta to rade svetleće lignje u svemiru?